متأسفانه این هوش مصنوعی به دلیل نیاز به حق اشتراک از ابتدا نتوانست با من در بحث سری کتاب های دلو درگیر شود و من به نوبه خود می خواستم صمیمانه به شما نشان دهم که تمام هوش مصنوعی موجود در جهان امروز در سال ۲۰۲۴ که من با آن آشنا بودم، را در اینجا برای شما فهرست شده است. بنابراین، این هوش مصنوعی را در گروهی قرار دادم که برای پاسخگویی نیاز به هزینه اشتراک دارد که هیچ نظری در مورد آن ارائه نکرده است.


از همان ابتدا به دلیل نیاز به حق اشتراک از بازجویی و استعلام کنار گذاشته شده اند.