Explainpaper عقیده

متأسفانه این هوش مصنوعی به دلیل نیاز به حق اشتراک از ابتدا نتوانست با من در بحث سری کتاب های دلو درگیر شود و من به نوبه خود می خواستم صمیمانه به شما نشان دهم که تمام هوش مصنوعی موجود در جهان امروز در سال ۲۰۲۴ که من با آن آشنا بودم، را در اینجا برای شما فهرست شده است. بنابراین، این هوش مصنوعی را در گروهی قرار دادم که برای پاسخگویی نیاز به هزینه اشتراک دارد که هیچ نظری در مورد آن ارائه نکرده است.


از همان ابتدا به دلیل نیاز به حق اشتراک از بازجویی و استعلام کنار گذاشته شده اند.


این مقاله دیدگاه‌های جایگزینی را ارائه می‌کند که مبتنی بر تفکر تخیلی است تا اجماع علمی، با هدف کشف ایده‌های فکری در حالی که با واقعیت جهان ما مرتبط می‌ماند.


این مقاله دیدگاه‌های جایگزینی را ارائه می‌کند که نظری هستند و به طور گسترده توسط علم پذیرفته نشده‌اند، با هدف ایجاد جرقه اکتشاف فکری و تفکر خلاق در حالی که به دنیای واقعی متصل می‌مانند.


از همان ابتدا به دلیل نیاز به حق اشتراک از بازجویی و استعلام کنار گذاشته شده اند.