مردم زندگی خود را به شیوه های مختلف می گذرانند. اگر امروز آخرین روز آنها بود، برخی ممکن است آن را به بهترین شکل ممکن سپری کنند، در حالی که برخی ممکن است عزادار و اندوهگین شوند. با این حال، زندگی مانند سفری در این اتاق هاست که هر مرحله از زندگی، چه پس از مرگ و چه تولد در زندگی، پشت درها شکل می گیرد به گونه ای که با ورود به یکی از این اتاق ها، زندگی به شکلی پایان می یابد و به شکلی دیگر آغاز می شود. اما این در تنها از دو جهت باز می شود، یکی به سوی روشنایی و نور و دیگری به سوی تاریکی و سکوت. بنابراین، انتخاب هایی که در اتاق فعلی انجام می دهیم، سرنوشت اتاق بعدی را رقم می زند. بنابراین، دری که به سمت نور باز می شود، نور را از شکاف ها می ریزد و هنگام ورود به اتاق تاریک فضا را تاریک تر می کند. از این رو، در طول زندگی محتاط باشید و به سمت دری که به سمت نور باز می شود حرکت کنید، زیرا در اینجا، شما انتخاب می کنید که کدام یک از این فضاهای مرحله بعدی زندگی را انتخاب کرده اید، به سمت نور یا تاریکی.